• slidebg1
  รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
  รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ

ชื่อ : ดร.มาลีนี พุคยาภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้สืบทอดเจตนารมณ์

E-Mail : pattanawit@hotmail.co.th

ประวัติการทำงาน :      การจัดการศึกษาที่มีทุนทรัพย์น้อยและธนาคารถามตลอดเวลาโอกาสที่จะจัดการศึกษาได้เป็นผลเลิศนั้นไม่ง่ายเสียแล้ว การศึกษาเป็นงานละเอียดอ่อน ทุกอย่างเป็นกฏระเบียบ สำหรับดิฉันไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งมั่นในจุดหมาย เป้าหมายทำอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาได้เป็นผลสำเร็จ อาจเป็นการท้าทายความสามารถหรือจะต้องมีความอบทนของผู้ที่ดำเนินกิจการ ความอดทนจึงเป็นพลังให้เกิดเป็นการกระทำเรื่อยมา ฝั่งจิต ฝั่งใจ ตั้งมั่น ทำการศึกษาให้ได้ดี วิชาการให้เป็นเลิศ วัฒนธรรมไทยต้องอยู่คู่กับโรงเรียน โรงเรียนเป็นที่หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนมีสัมมาทิฐิ ให้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมไทย รักวิชาที่ได้ร่ำเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติ มความมุ่งมั่น ขยัน แข็งแรง ในการทำงานส่วนรวมให้มีความรับผิดชอบมีความรู้สร้างสรรค์ มีน้ำใจ ก้าวไปเพื่อสังคม มุ่งเน้นในการบริการ ยึดมั่น มีคุณธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        การทำการศึกษาดิฉันยึดม่ั่นในคุณธรรม มีความเมตตา มีความอดทน เอื้อเฟื้อเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติตลอดไป การที่เราได้จัดการศึกษามาถึงปัจจุบัน ดิฉันได้อบรมบุตรให้มีคุณธรรม มีเมตตา เอื้อเฟื้อจะเป็นตราประทับชีวิตของผู้ถือปฏิบัติอันดีงานไปตลอด