ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนพัฒนวิทย์ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนของเรา

โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย ด้านอารณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์ตรง เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะสนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

แนวทางการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ความต้องการของสังคม และชุมชน รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติมในรายวิชา เช่น ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล จินตคณิต ว่ายน้ำ สอนเสริมวิชาการ ชมรม เป็นต้น โดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้างพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข


โรงเรียนพัฒนวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

แล้ววันนี้!!!


Apply Here

Related Images:

โพสต์ล่าสุด

การเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสำรองโรงเรียนพัฒนวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ได้เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อต้องการให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ได้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน การทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

เข้าค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เด็กๆ ลูกเสือตัวจิ๋วได้เข้าค่ายลุกเสือตัวจิ๋วขึ้น โดยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนความเป็นระเบียบวินัย เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังจัดพิธีอำลาอาลัยแก่พี่อนุบาล 3

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

จบไปแล้วสำหรับการเข้าค่ายของลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ และเนตรนารีได้ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นและผู้ตาม เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ด้านระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ…