ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนพัฒนวิทย์ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนของเรา

โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย ด้านอารณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์ตรง เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะสนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

แนวทางการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ความต้องการของสังคม และชุมชน รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติมในรายวิชา เช่น ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล จินตคณิต ว่ายน้ำ สอนเสริมวิชาการ ชมรม เป็นต้น โดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้างพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข


โรงเรียนพัฒนวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

แล้ววันนี้!!!


Related Images:

โพสต์ล่าสุด

Back to School ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับมาสู่โรงเรียนพัฒนวิทย์ ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมต้อนรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตรของ DifferSheet การมอบของขวัญวันเกิด เป็นต้น ทางโรงเรียนดีใจกับนักเรียนในการกลับมาที่โรงเรียนพัฒนวิทย์อีกครั้งนะครับ

งานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2567 “Parents Orientation”

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกับรับฟังนโยบายของทางโรงเรียน โดย ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมกับ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด…

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยให้เด็กนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางโรงเรียนเข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งประธานและผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้อาวุโสของชุมชน รวมไปถึงได้เล่นน้ำร่วมกันกับเพื่อนๆ ด้วยนะครั