ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนพัฒนวิทย์ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนของเรา

โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย ด้านอารณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์ตรง เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะสนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

แนวทางการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ความต้องการของสังคม และชุมชน รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติมในรายวิชา เช่น ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล จินตคณิต ว่ายน้ำ สอนเสริมวิชาการ ชมรม เป็นต้น โดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้างพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข

โพสต์ล่าสุด

ค่ายกิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว (Junior Scout) โดยทางโรงเรียนอยากให้เด็กๆ ได้รู้จักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าฐานต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีในระดับประถมต่อไป

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คราวนี้เป็นตาของพี่ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ ที่ได้มาเข้าค่ายชั่วคราวที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดโครงการ Scouts Camp กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยต้องการให้เด็กๆ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง มีความอดทน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น…