ระดับ

– เตรียมอนุบาล

– อนุบาล

– ประถมศึกษา

หลักฐานในการสมัครเรียน

– รูปถ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ใบ

– สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

– หนังสือรับรอง 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

– อื่น ๆ

Related Images: