รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอนุบาล

โรงเรียนพัฒนวิทย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบท สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

         ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามแนวข้อกำหนดของชาติเป็นสำคัญ จึงเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก และความพร้อมที่เป็นไปตามวัย เน้น 6 กิจกรรมหลัก คือ

  1. กิจกรรมเคลื่อนไหว
  2. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
  3. กิจกรรมกลางแจ้ง
  4. กิจกรรมสร้างสรรค์
  5. กิจกรรมเสรี
  6. กิจกรรมเกมการศึกษา

แนวการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

การจัดการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) หมายถึง การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้และความหมายหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนจะเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นกลุ่มโดยการใช้สิ่งต่างๆ จากสภาพแวดล้อมจริง เป็นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขตามสภาพความเป็นอยู่ รักและภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ โดยยึดความสำคัญสูงสุดในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีพัฒนาการ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

โดยเปิดสอนโปรแกรม CEP Program (Creative Thinking English Chinese Program )

Creative Thinking

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

English

จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยครูชาวต่างชาติ

Chinese

จัดการเรียนการสอนภาษาจีน เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยครูผู้สอนเอกภาษาจีน

Related Images: