วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะภาษาสากล พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านและมีความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระด้วยนวัตกรรม “สุข – เรียนรู้” (Happy Learning)

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ไทย จีน และเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกายและมีจิตใจที่ดี มีทักษะการจัดการด้านต่างๆ

5. จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. จัดสภาพแวดล้อมให้ดูทันสมัย สะอาด สวยงาม   ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

7. บริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียน

8.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนพัฒนวิทย์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างคนให้มีคุณภาพ  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และมีความสุข  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนพัฒนวิทย์ จังหวัดนนทบุรี

ตั้งอยู่ที่ 114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ถนน สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี 11000

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 02-580-1111

email: info@pattanawit.ac.th

Facebook: โรงเรียนพัฒนวิทย์

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบัน ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2565

Related Images: