ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนพัฒนวิทย์ จังหวัดนนทบุรี

ตั้งอยู่ที่ 114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ถนน สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี 11000

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 02-580-1111

email: pattanawit.thaitech@gmail.com

Website: www.pattanawit.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 430 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 35 คน ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคือ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีการบริหารงานอย่างมีระบบ

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2565

Related Images: