นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

ดร.สุมนา เสือเอก

ประธานบริหารสถานศึกษาเครือไทย-เทค

ดร.พิสิษฐ ภู่รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์

นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์

นางสินีรัตน์ ฤกษ์สง่า

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวัฒนชัย คอทอง

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่

นางสาวอมรรัตน์ กลัดพ่วง

หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย

นางฐิตามินทร์ กีรติศรีชัยกุล

หัวหน้างานภาษาต่างประเทศ

นางจิตติมา คงสมฤกษ์

หัวหน้างานสุขอนามัย

นายประสพ สิทธิเลิศ

หัวหน้างานกิจการและกิจกรรมนักเรียน

Related Images: