แสดงความยินดีกับน้องพรีม ด.ญ.พริมรตา จิตติพาณิชย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้สอบ HSK 2 ได้คะแนน 197 เต็ม 200

* HSK-ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการทดสอบมาตรฐานของความสามารถทางภาษาจีนมาตรฐานของจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาแม่ เช่น นักเรียนต่างชาติ การทดสอบดำเนินการโดย Hanban หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

* HSK ระดับ 2

– ผู้เข้าสอบสามารถใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

– รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ

– ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ

– ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

Related Images: